SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
8
4
2
8
9

  

CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU

 

* THƯỜNG TRỰC HỘI NÔNG DÂN

Thường trực Hội Nông dân tỉnh bao gồm Chủ tịch và các Phó chủ tịch thay mặt Ban Thường vụ tổ chức, chỉ đạo điều hành hoạt động của cơ quan Hội Nông dân tỉnh và mọi công việc của Hội theo điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

1. Chủ tịch: Bà Lê Thanh Giang

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Phụ trách chung, chủ tài khoản, Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng của cơ quan Hội Nông dân tỉnh, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về mọi mặt công tác của Hội và phong trào nông dân trong tỉnh.

- Tiếp thu những Chỉ thị, Nghị quết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trên cơ sở đó chuẩn bị nội dung để Ban Thường vụ, Ban Chấp hành vận dụng xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong thời gian tới và tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ đó.

- Chủ động đề xuất với Ủy ban nhân nhân tỉnh và các ban, ngành cấp tỉnh để phối hợp tạo điều kiện cho Hội thực hiện có tốt những nhiệm vụ đã đề ra.

- Chủ trì các cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội Nông dân tỉnh.

- Dự các Hội nghị quan trọng của Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các Đoàn thể của tỉnh và Cấp ủy địa phương.

- Ký các chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản quan trọng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Hội Nông dân tỉnh, văn bản gửi Tỉnh ủY, Ủy ban nhân dân tỉnh, ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và cấp ủy Đảng địa phương.

2. Phó chủ tịch Thường trực: Bà Quách Thị Thêu

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tổ chức điều hành và giải quyết công việc hang ngày của Hội nhằm thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ của Hội đề ra.

- Thay mặt Chủ tịch giải quyết công việc khi Chủ tịch đi vắng. được ủy quyền chủ tài khoản tham mưu giúp Chủ tịch theo dõi quản lý sử dụng ngân sách cơ quan đúng quy định.

- Chủ động xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác hàng tuần, tháng quý năm cho Ban Chấp hành , Ban Thường vụ, Thường trực.

- Giữ mối quan hệ công tác với các cấp Hội, các cơ quan, Đoàn thể cấp tỉnh và địa phương, cơ sở. Chăm lo công tác xây dựng cơ quan Hội Nông dân tỉnh về đời sống, vật chất, tinh thần và điều kiện công tác ở cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

- Ký các văn bản liên quan lĩnh vực phụ trách, các văn bản được Chủ tịch ủy quyền và tham dự các cuộc hợp, hội nghị có tính chất nhiệm vụ chung do Đ/c Chủ tịch phân công hoặc ủy quyền.

3. Phó chủ tịch: Ông Phạm Hữu Thơm

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Phụ trách các ban: Tuyên huấn – Đào tạo; Tổ chức – kiểm tra. Có trách nhiệm lãnh đọa, chỉ đạo các ban và Hội Nông dân các cấp trong tỉnh thực hiện Điều lệ Hội, các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

4. Phó chủ tịch: Ông Võ Văn Thắng

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Phụ trách các Ban: kinh tế; VH – XH, QP – AN, DT – TG; kiêm giám đốc Ban điều hành QHTND tỉnh Hội. căn cứ vào các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Đề án của tỉnh Hội, lãnh đọa, chỉ đọa các Ban và các cấp Hội trong tỉnh thực hiện tốt cac sphong trào nông dân, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho nông dân. Căn cứ vào điều lệ Quỹ hỗ trợ nông dân, các quyết định, quy định của Hội Nông dân tỉnh, của Trung ương Hội xây dựng, quản lý, điều hành tốt Quỹ HTND; thực hiện công tác ủy thác, công tác phối hợp với các ngân hàng, thông qua các chương trình tín dụng, nguồn quỹ HTND hỗ trợ, giúp vốn cho nông dân sản xuất.

* CÁC PHÒNG BAN

1. Văn phòng

- Làm tham mưu cho Ban Thường vụ và Thường trực theo dõi nắm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các dơn vị Hội cấp dưới phân tích đánh giá tình hình thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân giúp thường trực có chủ trương chỉ đạo đúng, phù hợp.

- Tổng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ hoạt động và báo cáo phản ánh đầy đủ kịp thời, chính xác cho Thường trực, thực hiện chức năng quản lý nội vụ, quản lý hành chính quản trị đơn vị và còn là đầu mối quan hệ giao tiếp với các cấp, các ngành khi có yêu cầu đến tham quan, làm việc. đồng thời bố trí lịch công tác hòa công việc trong nội bộ cơ quan đảm bảo các hoạt động diễn ra thông suốt, hiệu quả, không chồng chéo, trùng dẫm.

Ông Phạm Tuấn Tài

Chánh Văn phòng

Bà Phan Tuyết Anh

Phó chánh Văn phòng quản trị

2. Ban Tổ chức – kiểm tra:

* Về công tác tổ chức:

- Có chức năng động xây dựng các Nghị quyết, chương trình, Kế hoạch công tác liên quan đến nhiệm vụ công tác tổ chức. Đồng thời, chủ trì các tổ chức các Hội nghị sơ kế, tổng kết những kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đánh giá rút ra những thuận lợi, khó khăn nguyên nhân để giúp cho Ban và Ban Thường vụ theo dõi chỉ đạo.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ xây dựng mô hình bộ máy tổ chức, nhân sự ở các cấp Hội cả Chi, tổ Hội đảm bảo hoạt động có hiệu quả phát huy đúng mức, chức năng, nhiệm vụ được giao.

* Về công tác kiểm tra:

- Tham mưu cho Ban Thường vụ kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các đơn vị đề ra. Trên cơ sở báo cáo đánh giá kết luận, xác định rõ nguyên nhân yếu kém, hạn chế tồn tại giúp Ban Thường vụ có chủ trương chỉ đọa đúng đắn.

 

Bà Trần Thị Hợi

Trưởng ban

Ông Nguyễn Đồng Khởi

Phó trưởng ban

 

3. Ban Kinh tế

- Giúp cho Ban Thường vụ nghiên cứu các chính sách kinh tế xã hội của Đảng, Nhà nước và chủ trương phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nhiệm vụ chính sách xã hội của tỉnh.

- Chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban và tổ chức chủ trì các Hội nghị sơ, tổng kết công tac chuyên đề đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ có biện pháp chỉ đạo.

 

Bà Thạch Thị Duyên Thy

Trưởng Ban

Ông Đặng Quốc Bảo

Phó Trưởng ban

 

4. Ban Tuyên huấn – Đào tạo

- Nghiên cứu Nghị quyết, Chỉ thị, Chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, của Trung ương Hội cũng như của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tỉnh Hội về các nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân. Qua đó làm tham mưu cho Ban Thường vụ xây dựng nội dung tuyên truyền cho cán bộ Hội, hội viên nông dân học tập quán triệt.

- Chủ động xây dựng các Chương trình, kế hoạch công tác của Ban, triển khai chỉ đạo theo dõi thực hiện và tổ chức chủ trì các Hội nghị sơ, tổng kết chuyên đề.

 

Ông Ngô Văn Minh

Trưởng Ban

Bà Tô Thanh Ngân

Phó Trưởng Ban

 

5. Ban VHXH – QPAN – DTTG

- Giúp cho Ban Thường vụ tỉnh Hội nghiên cứu các chính sách về văn hóa, xã hội của Đảng và Nhà nước; tình hình QPAN, DTTG của tỉnh.

- Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện các nội dung phối hợp thực hiện theo tinh thần Quyết định 673 của thủ tướng chính phủ.

- Chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban và chuẩn bị nội dung các Hội nghị sơ, tổng kết công tác chuyên đề; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ và nguyên nhân giúp cho Ban Thường vụ có biện pháp chỉ đạo.

- Phối hợp các ngành chức năng có liên quan tuyên truyền, vận động các cấp Hội thực hiện các nhiệm vụ xã hội: Xây dựng quỹ vì người nghèo, công tác giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà “mái ấm nông dân”, hỗ trợ con, em hội viên nông dân nghèo hiếu học và phong trào đoàn kết, tương trợ trong nông dân – Phối hợp các ngành chức năng có liên quan theo dõi, thực hiện, thống kê công tác dân số kế hoạch hoa sgia đình; chăm sóc sức khỏe sinh sản và trẻ em; bảo hiểm xã hội tự nguyện trong hội viên nopong dân; phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp,  khóm văn hóa, khu dân cư tiên tiến.

- Chủ độnglàm tham mư cho Ban Thường vụ phối hợp cùng các ngành liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động về Quốc phòng an ninh, tình hình tôn giáo, dân tộc; công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, mại dâm, ma túy…

 

Bà Trần Thị Hằng

Trưởng ban

Ông Trần Quang Thành

Phó Trưởng ban

 

6. Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân

- Hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nhằm giúp nông dân nâng cao thu nhập giảm hộ nghèo; nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn; tạo việc làm, thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng, thế mạnh từng vùng để tạo ra cca sloaij nông sản hang hóa, dịch vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận nguồn vốn ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương giao; huy động vốn đóng góp tự nguyện của các tổ chức và các nhân trong và ngoài nước với các hình thức ủng hộ, cho mượn không lãi hoặc lãi suất thấp.

- Tiếp nhận và quản lý nguồn vốn tài trợ, viện trợ, vốn ủy thác (Toàn phần hoặc từng phần) từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phục vụ cho các hoạt động xây dựng và nhân rộng các mô hình hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

- Tổ chức thẩm định, tái thẩm định hồ sơ đề nghị vay vốn cảu người vay và thực hiện cho vay, thu nợ theo quy định.

- Quản lý vốn và tài sản của quỹ theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các dịch vụ chuyển tải vốn, dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ hỗ trợ vốn khác do Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp giao.

- Phối hợp với các đơn vị và các nhân tổ chức các hoạt động tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, tham quan trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước, giúp người vay sữ dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

- Tooe chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý điều hành cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác quản lý, điều hành Qũy

- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật và xã hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

7. Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân

Chức năng:

- Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ sơ cấp nghề cho các cấp Hội Nông dân trong tỉnh và nguồn nhân lực khác, để phục vụ cho nhu cầu phát triển của xã hội, nhằm trang bị cho nông dân về năng lực thực hành các nghề đơn giản hoặc năng lực thực hành một số công việc của một nghề; tạo điều kiện cho nông dân được đào tạo có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỹ luật, có tác phong công nghiệp; có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc trực tiếp học lên trình độ cao hơn nhằm thích ứng với được yêu cầu của thị trường lao động trong tỉnh hiện nay.

- Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện các nội dung phối hợp thực hiện theo tinh thần Quyết định 673 của thủ tướng chính phủ.

- Phối hợp với các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh mở các dịch vụ hỗ trợ nông dân sản xuất và mở rộng sản xuất.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng và thực hiện chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề đối với ngành nghề đã đăng ký đòa tạo.

- Tự chủ trong xây dựng kế hoạch tuyển sinh học nghề của trung tâm, tổ chức dạy nghề theo đúng quy định dạy, học, kiểm tra; cấp chứng chỉ sơ cấp nghề theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt là những nghề phù hợp với địa phương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm tuyển dụng, hợp đồng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trung tâm theo đúng tiêu chuẩn của pháp luật quy định.

- Trung tâm có trách nhiệm tư vấn miễn phí về học nghề và việc làm cho người học nghề của trung tâm, riêng đối với đối tượng khác hoặc dịch vụ tư vấn khác có liên quan đến hoạt động của trung tâm chỉ được phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức sản xuất, kinh doanh và làm dịch vụ khoa học, kỹ thuaath theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề tham quan thực tập nhận việc làm tại cac doanh nghiệp và các tổ chức.

- Trong qua trình đoa ftaoj nghề tại trung tâm, trung tâm có trách nhiệm tổ chức choi đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội.

- Thực hiện dân chủ, công khai trong công việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, ứng dụng những tiến bộ khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính- thực hiện chế độ báo cáo, kế hoạch hàng năm để được ký hợp đồng và được phê duyệt cấp kinh phí đào tạo định kỳ và đột xuất theo chế độ tài chính hiện hành – Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.