null Giai cấp nông dân Bạc Liêu 81 năm làm theo lời Bác dạy.

Phong trào nông dân
Thứ ba, 15/01/2013, 10:12
Màu chữ Cỡ chữ
Giai cấp nông dân Bạc Liêu 81 năm làm theo lời Bác dạy.

 Là một tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam, kể từ ngày thành lập đến nay, trải qua 81 năm năm xây dựng và trưởng thành, Hội Nông dân Việt Nam thường xuyên chăm lo củng cố tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động, giữ vai trò là trung tâm, nòng cốt trong các phong trào cách mạng. Lãnh đạo giai cấp nông dân trung thành tuyệt đối với Đảng, tích cực phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, dũng cảm trong đấu tranh giãi phóng dân tộc, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Tích cực thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời tăng cường vai trò là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Không ngừng nỗ lực khơi dậy và tập hợp sự đoàn kết, năng dộng, sáng tạo của các cấp Hội và toàn thể hội viên để nâng cao đời sống cho nông dân, phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ gìn và phát huy được bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Trong suốt 81 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giai cấp nông dân Bạc Liêu với lòng yêu nước, yêu quê hương nồng nàn và khao khát cuộc sống độc lập, tự do, tiến bộ, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, đấu tranh vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, cống hiến sức người, sức của trong cuộc kháng chiến giãi phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Thành tích và công lao ấy đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam, tô thắm thêm trang sử hào hùng của dân tộc và giai cấp nông dân Việt Nam.

Chuyển sang thời kỳ đổi mới, thực hiện CNH – HĐH nông nghiệp, nông dân, nông thôn, giai cấp nông dân Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động, sản xuất lập nhiều thành tích to lớn, góp phần bảo đảm an ninh lương thực trong nước và làm ra nhiều nông sản xuất khẩu ra thế giới, nâng cao vị thế của nước ta trên chính trường quốc tế và trong khu vực.

Tại Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã đánh giá: " Trong nhiều năm qua, đặc biệt là sau hơn 20 năm đổi mới, tình hình nông nghiệp, nông thôn và đời sống của nông dân đã có những bước tiến bộ khá toàn diện và to lớn. Nông nghiệp tiếp tục phát triển với nhịp độ khá cao theo hướng tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả; an ninh lương thực quốc gia được đảm bảo, xuất khẩu nông - lâm - thủy sản tăng nhanh. Kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh  thần của nhân dân ở hầu hết các vùng nông thôn ngày càng được cải thiện, công tác giãm nghèo đạt những thành tựu to lớn. Hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng ở nông thôn được tăng cường. Vị thế chính trị của giai cấp nông dân ngày càng được nâng cao, cùng với giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức, tạo nên nền tảng chính trị vững chắc "...          

Đối với tỉnh ta, cùng với giai cấp nông dân cả nước, nông dân Bạc Liêu luôn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Mặc dù phải thường xuyên đối phó với dịch bệnh, thời tiết bất thường, giá cả thị trường hàng hóa không ổn định… Nhưng với bản chất cần cù, siêng năng, với tinh thần lao động sáng tạo của giai cấp nông dân, sản xuất nông nghiệp liên tục phát triển. Tăng trưởng kinh tế đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn theo hướng vững chắc. Trình độ lao động, khoa học kỷ thuật và quản lý kinh tế, tiếp cận thị trường của nông dân ngày càng được nâng lên, đại bộ phận nông dân thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, tích cực lao động và đem lại nhiều thành tựu xuất sắc, nhất là trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ. Phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi, thi đua xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng nếp sống mới .. ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả, thu hút đông đảo bà con nông dân tham gia. Bộ mặt nông thôn thay đổi theo hướng tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân từng bước được cải thiện rõ nét, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn ổn định, tinh thần đoàn kết tương trợ, giúp đỡ giữa nông dân với nhau ngày càng thể hiện khá tốt, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong tỉnh hiện nay cũng còn nhiều vấn đề quan trọng cần được quan tâm cụ thể như: Những thành tựu, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của xã hội, quy mô sản xuất và sản lượng nông sản còn rất nhõ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật, công nghệ, nhất là công nghệ về giống và nhiều loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao còn nhiều hạn chế, công nghệ chế biến và các ngành nghề truyền thống kém phát triển, thị trường tiêu thụ hàng hóa còn nhiều khó khăn (do ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu), hiệu quả sản xuất chưa thật sự bền vững, tính cạnh tranh của nông sản thực phẩm hàng hóa chưa ngang tầm với các nước trong khu vực, lao động nông thôn còn dư thừa và thiếu việc làm còn nhiều, các hình thức tổ chức sản xuất chậm được đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu giải phóng nguồn lực, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa ở nông thôn. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống ở một số vùng sâu, vùng xa còn nhiều yếu kém. Hệ thống thủy lợi, giao thông nông thôn ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và vận chuyển hàng hóa; chất lượng môi trường sinh thái tự nhiên bị ô nhiễm nặng nhưng chậm được khắc phục; điều kiện sống và mức thu nhập của nông dân tuy có cải thiện nhưng vẫn còn thấp ó với nhu cầu;  sự chênh lệch giàu, nghèo ở khu vực nông thôn đang có xu hướng ngày càng tăng. Bên cạnh đó, tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, các loại tệ nạn xã hội và những hệ quả tiêu cực trong lối sống trong khu vực nông thôn đang tiềm ẩn những yếu tố có khả năng gây mất ổn định về mặt xã hội, ảnh hưỡng không nhỏ đến quá trình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội của địa phương. Vấn đề liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, khả năng hình thành các trang trại sản xuất có qui mô lớn ở nông thôn còn chậm. tất cả những hạn chế, yếu kém nói trên cần phải được nhìn nhận, đánh giá đúng sự thật để có biện pháp khắc phục một cách tốt nhất.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng với tinh thần đánh giá đúng sự thật thì ngoài những lý do khách quan thì còn do những lý do chủ quan như: Có lúc, có nơi cán bộ Hội nông dân các cấp chưa thực hiện nghiêm túc đường lối đúng đắn đã được nêu trong các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chưa thật sự coi CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Từ đó, địa phương chưa mạnh dạn đề ra các chương trình, kế hoạch phù hợp với với nền sản xuất hàng hóa quy mô lớn để phục vụ cho xuất khẩu. Việc nghiên cứu, vận dụng những thành tựu trong khoa học công nghệ tiến bộ vào sản xuất và đời sống của nông dân còn nhiều hạn chế (điển hình như việc áp dụng công nghệ sau thu hoạch nông nghiệp của tỉnh ta với tỷ lệ còn rất thấp), vấn đề đầu tư cho nông dân, nông nghiệp, nuôi trồng thủy hãi sản chưa đáp ứng yêu cầu. Trong công tác điều hành lãnh đạo của Hội nông dân các cấp chưa nắm bắt kịp những yêu cầu chính đáng từ thực tiển đặt ra, không kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và uốn nắn những sai lầm, hạn chế trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách; chậm tổng kết, rút kinh nghiệm những mô hình, nhân tố mới của quần chúng và các đơn vị cơ sở;  các loại hình kinh tế hộ, kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, chưa được hướng dẫn, hổ trợ kịp thời. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị các cấp chưa nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông thôn và yêu cầu tăng cường khối liên minh Công – Nông và các tầng lớp trí thức trong thời kỳ CNH-HĐH.

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của giai cấp nông dân và Hội Nông dân các cấp, qua đó chúng ta luôn khẳng định vị trí, vai trò của nông dân và giai cấp nông dân rất quan trọng trong mọi giai đoạn cách mạng. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết XI của Trung ương Đảng, Nghị quyết XIV của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu và các Nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh cần phải tập trung thực hiện một số nội dung sau đây:

Một là: Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho hội viên và nông dân các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là nội dung Nghị quyết số 26- Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 7 (khóa X) về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” , đặc biệt là việc thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới theo chủ trương của Đảng, làm cho từng hội viên và nhân dân thấy được những lợi ích thiết thực của bản thân trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới, nhận thức đúng nội dung, yêu cầu về việc thực hiện nhiệm  vụ Công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân và nông thôn là công việc của chính mình, từ đó tích cực tham gia thực hiện công việc này với ý thức làm chủ. Để làm được việc này, các cấp Hội Nông dân cần đổi mới nội dung, phương thức vận động nông dân cho phù hợp với tình hình mới. Nếu được tuyên truyền, giáo dục đúng mức, nông dân ta với truyền thống sẵn có, với lòng yêu nước nồng nàn sẽ ý thức và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đối với xã hội, đối với đất nước,  đây chính là vấn đề cốt lõi nhất của Hội Nông dân các cấp hiện nay.

Hai là: Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi phù hợp với yêu cầu của nền kinh thế thị trường, vận động nông dân đoàn kết giúp nhau giãm nghèo, làm giàu chính đáng, hạn chế tình trạng tái nghèo đến mức thấp nhất, giãm dần những thiệt hại do tính tự phát trong sản xuất, kinh doanh. Các cấp Hội phải có chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực để giúp cho những hộ nông dân nghèo áp dụng những mô hình, những phương pháp làm ăn mới, vươn lên thoát nghèo

Thường xuyên quan tâm đến việc tổng kết, giới thiệu kinh nghiệm làm ăn có hiệu quả kinh tế cao của những nông dân điển hình tiên tiến, những sáng kiến mới trong sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp và những mô hình kinh tế hộ gia đình đạt hiệu quả cao, khích lệ, động viên tinh thần dám nghĩ, dám làm, vươn lên vượt khó, thoát nghèo và làm giàu chính đáng của cán bộ, hội viên và nông dân. Hướng dẫn  nhân dân nắm vững chủ trương hội nhập, thấy rõ  trách nhiệm của mình, muốn phát triển và làm giàu chính đáng thì phải tự đổi mới; đổi mới cả trong nhận thức, cách nghĩ: từ bỏ những thói quen ích kỷ, tự ty, phong kiến, bảo thủ ở một số người. Đổi mới trong cách làm, nhanh chóng thay đổi tập quán làm ăn nhỏ lẻ, manh mún, cạnh tranh thiếu lành mạnh, làm ăn gian dối; phải lấy chữ tín làm đầu, nhất là trong cơ chế thị trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân phát triển kinh tế hợp tác, chỉ có liên kết trong sản xuất, kinh doanh, làm ăn lớn mới tồn tại và phát triển.

Ba là: Có kế hoạch, nội dung hướng dẫn hội viên nông dân tổ chức lại sản xuất, từng bước giúp nông dân bỏ dần tập quán làm ăn riêng lẻ, manh mún, chuyền lên sản xuất với quy mô lớn với năng xuất, chất lượng và hiệu quả cao. Tích cực hỗ trợ, giúp đở cho hội viên nông dân xây dựng và phát triển các loại hình kinh tế trang trại, Tổ hợp tác và Hợp tác xã trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp ở nông thôn. Thực hện tốt mối liên kết giữa 4 nhà (Nhà nông, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp và nhà khoa học), tạo ra khối lượng hàng hóa lớn, chất lượng cao, giá cả có tính cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế vì hiện nay chúng ta từng bước thực hiện theo những cam kết với tổ chức thương mại thế giới (WTO) và Việt Nam chúng ta phải dở bỏ hàng rào thuế quan đối với một số mặt hàng nông sản thực phẩm và thực hiện việc tiêu thụ hàng hóa nông sản theo những điều kiện của WTO quy định, đáp ứng yêu cầu đổi mới của thời kỳ kinh tế hội nhập với quốc tế.

Bốn là:  Thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy Hội Nông dân các cấp, nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng các chi, tổ Hội vững mạnh toàn diện. Tăng cường công tác phát triển hội viên mới, đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng . Các chi, tổ hội phải thật sự là nơi sinh hoạt, học tập các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, là nơi để các hội viên nông dân gặp gỡ bàn bạc công việc và trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau; nơi tổ chức hòa giãi các mâu thuẩn, tranh chấp giữa nội bộ nông dân, đấu tranh chống các loại tệ nạn xã hội, giữ gìn tốt tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng xóm ấp,  từng địa bàn dân cư.

Năm là: Các cấp Hội phải chủ động đề xuất  việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có đủ phẩm chất, có trình độ, năng lực và uy tín, đáp ứng được yêu cầu  thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hội, đã là cán bộ Hội Nông dân thì dứt khoát phải am hiểu được tình hình sản xuất nông nghiệp và tâm tư, nguyện vọng của hội viên và nông dân ở địa phương.

BCH Hội Nông dân, trước hết là Ban Thường vụ và Thường trực Hội các cấp phải đánh giá đúng, tìm ra những nguyên nhân tác động tốt và chưa tốt trong việc tổ chức thực hiện vai trò, nhiệm vụ của đoan vị. Qua đó cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kiên quyết khắc phục bệnh hình thức, quan lieu, xa rời thực tế, bệnh thành tích, thiếu trách nhiệm đối với hội viên, nông dân và công việc được giao. Phải xây dựng Hội ững mạnh cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là chổ dựa đáng tin cậy của nông dân và là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và quần chúng nông dân ở địa phương.

Phát huy truyền thống yêu nước của giai cấp nông dân, luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, giai cấp nông dân tỉnh Bạc Liêu sẽ từng bước tiến lên vững chắc, hình thành nên diện mạo của người nông dân trong thời kỳ mới, có đủ điều kiện hoạt động trong nền kinh tế hội nhập với quốc tế, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới và tích cực tham gia vào công cuộc CNH – HĐH nông nghiệp, nông dân và nông thôn, xây dựng quan hệ sản xuất mới phù hợp với tình hình hội nhập kinh tế với thế giới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và các năm tiếp theo.

Tự hào với truyền thống cách mạng vốn có của mình, giai cấp nông dân Bạc Liêu sẽ tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng văn minh và giàu đẹp.

Trần Văn Út-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

 

Số lượt xem: 59

  • Đoàn tham quan vụ lúa Đông Xuân tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai
    Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai
  • Thư viện ảnh
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°
Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com