null Hội Nông dân huyện Hòa Bình – Tập trung chỉ đạo thực hiện một số giải pháp, nhằm mục tiêu xây dựng Hội Nông dân cơ sở vững mạnh toàn diện

Tin hoạt động
Thứ năm, 08/12/2022, 10:01
Màu chữ Cỡ chữ
Hội Nông dân huyện Hòa Bình – Tập trung chỉ đạo thực hiện một số giải pháp, nhằm mục tiêu xây dựng Hội Nông dân cơ sở vững mạnh toàn diện

Huyện Hòa Bình có diện tích tự nhiên là 427 km2, với 7 xã, 1 thị trấn, dân số khoảng 119.245 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (Khmer)chiếm khoảng 12,19% dân số toàn huyện. 

Nông dân huyện Hòa Bình tham quan ruộng lúa cánh đồng mẫu

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp hội viên, nông dân theo hướng phù hợp với từng đối tượng ngành nghề, nhu cầu và điều kiện cụ thể của từng địa phương. Đẩy mạnh phát triển thành lập chi hội, tổ hợp tác, hợp tác xã, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân, nâng cao vị thế của tổ chức Hội nhằm tập hợp được đông đảo hội viên, nông dân tham gia vào tổ chức Hội, góp phần xây dựng các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị địa phương ngày càng vững mạnh. 
Từ đầu nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Chấp hành Hội Nông dân các xã, thị trấn, gồm có 118 uỷ viên BCH, 36 đồng chí uỷ viên BTV, Chủ tịch 8 đồng chí và Phó Chủ tịch 8 đồng chí. Toàn huyện hiện có  7.171 hội viên, sinh hoạt tại 70 chi Hội ấp. 
Trong những năm qua, do yêu cầu chuyển đổi công tác, nên hầu như đơn vị nào cũng biến động cán bộ lãnh đạo Hội. Qua đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân các xã, thị trấn chủ động, tham mưu cho Đảng ủy, lựa chọn nhân sự, thống nhất hiệp y với Hội Nông dân huyện bầu bổ sung cán bộ lãnh đạo chủ chốt HND cơ sở, bảo đảm đúng theo quy định. Nhìn chung, công tác tổ chức, cán bộ của Hội được kịp thời củng cố kiện toàn, hoạt động của đa số các chi hội đi vào nề nếp, nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, mang lại quyền lợi thiết thực cho hội viên nông dân.
Theo khảo sát tình hình của Ban Dân vận Huyện ủy, hội viên nông dân trong huyện luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở; tích cực tuyên truyền, vận động nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, tham gia xây dựng nông thôn mới, đến nay có 8/8 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới; cơ sở hạ tầng có bước phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, kinh tế-văn hoá- xã hội khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được ổn định. Đặc biệt là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, của Huyện uỷ - UBND huyện và Đảng uỷ các địa phương, thường xuyên theo dõi, kịp thời đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội. Đội ngũ cán bộ Hội và hội viên nông dân luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực lao động, tận tuỵ với công việc, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào, hoạt động nông dân vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Công tác tuyên truyền có lúc, có nơi chưa được tổ chức thường xuyên. Chất lượng hoạt động thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân ở một số địa phương còn hạn chế về nhiều mặt; một số cơ sở Hội chưa phát huy được vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ của mình, chưa làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện công tác vận động nông dân sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế còn gặp nhiều khó khăn; chưa thành lập được nhiều mô hình tổ hợp tác, HTX, chi hội, tổ hội nghề nghiệp,.. chưa chủ động liên kết giữa nông dân với các doanh nghiệp, thương lái tiêu thụ nông sản cho nông dân. Hơn nữa, do tác động của giá cả thị trường, các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống tăng cao, giá nông sản thấp; những ảnh hưởng của đại dịch covid-19, thời tiết khí hậu không thuận lợi nên phần nào đã ảnh hưởng khó khăn rất lớn đến đời sống và sản xuất kinh tế của người nông dân.
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo nhiệm vụ công tác Hội. Trong thời gian tới, Hội Nông dân cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp như sau:
-Một là: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Điều lệ Hội và các văn bản chỉ đạo của Hội Nông dân các cấp; đồng thời thực tốt Quyết định số 516-QĐ/QĐ-TTg, ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg , ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, xã hội nông thôn theo Kết luận 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư  Trung ương Đảng và Nghị quyết TW7 (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, tổ chức phổ biến 3 Nghị quyết số 04,05, 06-NQ/HNDTW, Nghị quyết BCHTW Hội Nông dân Việt Nam (Khoá VII) về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới và các chỉ thị, nghị quyết của huyện ủy, Hội Nông dân tỉnh và cấp ủy các cấp về phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng-an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng Hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.
-Hai là: Quan tâm thực hiện tốt công tác  giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên tuyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao nhận thức và chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội; nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân trong điều kiện hiện nay. Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội trong giai cấp nông dân.
- Ba là:  Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội, nhất là cán bộ chi hội, tổ hội cần tổ chức duy trì các buổi sinh hoạt Hội, gắn phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Hội cấp trên. Xây dựng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách công tác hội từ huyện đến cơ sở bảo đảm về số lượng, chất lượng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Quan tâm chỉ đạo công tác phát triển hội viên, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, tập trung xây dựng lực lượng hội viên nồng cốt, tập hợp đông đảo, thu hút nông dân và các đối tượng khác tham gia tổ chức hội. Xây dựng hội viên gương mẫu, thu hút tập hợp nông dân, nhất là nông dân trẻ, có kinh nghiệm trong sản xuất, chủ trang trại, chủ doanh nghiệp đi đầu trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, qua đó tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên nông dân phát huy nội lực, khai thác tiềm năng đất đai, sử dụng vốn có hiệu quả, tiếp thu và ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ sinh học, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với nhu cầu thị trường và điều kiện từng địa phương; bảo đảm năng suất chất lượng sản phẩm, có sức cạnh tranh trên thị trường. Vận động hội viên nông dân ở các xã, thị trấn thực hiện tốt Nghị quyết của Huyện ủy, UBND huyện và Hội Nông dân cấp trên tập trung sản xuất, xây dựng mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã ,… phát huy thế mạnh từng địa phương để tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
-Bốn là: Tăng cường các hoạt động kinh tế-xã hội; mở rộng các hình thức dịch vụ hỗ trợ, tư vấn giúp nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, như: vay vốn, chuyển giao KHKT, tổ chức dạy nghề cho nông dân, tạo thêm việc làm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản, chế biến nông sản,... để sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả, trên cơ sở nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, đáp ứng khả năng cạnh tranh hàng hóa nông nghiệp; tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác trong giai đoạn hiện nay.
- Năm là: Tăng cường nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Hội; giữ vững kỷ luật, đưa sinh hoạt Hội vào nề nếp, đổi mới phương thức, nội dung sinh hoạt theo hướng sát thực nhiệm vụ, nâng cao chất lượng của tổ chức Hội ở cơ sở. Làm tốt công tác kết nạp, quản lý hội viên, cập nhật theo dõi danh sách hội viên về số lượng và chất lượng, thu nộp hội phí; đồng thời làm tốt công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Hội, hội viên hàng năm, trên cơ sở đó tìm ra nguyên nhân để có biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, nhằm giúp tổ chức Hội, hội viên hoạt động tốt hơn.
- Sáu là: Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, dự án… liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên nông dân, qua đó phát huy tốt vai trò của tổ chức Hội trong xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.
- Bảy là: Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và giữ gìn ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn. Nâng cao nhận thức ,vai trò trách nhiệm và trình độ của cán bộ, hội viên nông dân; chú trọng nâng cao trình độ kiến thức về KTXH; tiếp cận và áp dụng những tiến bộ KHKT, công nghệ mới vào trong sản xuất, kinh doanh. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin nhằm nâng cao kỹ năng sản xuất và năng lực quản lý của nông dân.
Vấn đề sau cùng là thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào hoạt động của tổ chức Hội, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào hoạt động Hội Nông dân tại địa phương.
Thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp nêu trên, tin tưởng rằng, các cấp Hội trên địa bàn huyện Hòa Bình sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, vai trò, vị thế của HND từng bước được nâng lên, niềm tin của nông dân đối với tổ chức Hội ngày càng được củng cố vững chắc và tổ chức Hội Nông dân sẽ nâng cao uy tín, thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, góp phần xây dựng một xã hội ấm no, văn minh, hạnh phúc./. 

Ngô Minh

Số lượt xem: 308

  • Đại hội Hội Nông dân huyện Đông hải nhiệm kỳ 2023 - 2028
  • Phối hợp trao cầu giao thông nông thôn Phước Long
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°

 

Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com
ipv6 ready