null Hội Nông dân huyện Vĩnh Lợi tăng cường thực hiện phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững năm 2022

Tin hoạt động
Thứ hai, 20/02/2023, 11:09
Màu chữ Cỡ chữ
Hội Nông dân huyện Vĩnh Lợi tăng cường thực hiện phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững năm 2022

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào lớn của Hội Nông dân Việt Nam phát động và thực hiện, đến nay đã phát triển trở thành phong trào trọng tâm của Hội, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, giảm nghèo, tăng thêm hộ nông dân khá, giàu, tạo thêm công ăn việc làm và cải thiện đời sống cho nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện. Qua thực tế việc chỉ đạo thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững còn có những thuận lợi và khó khăn mà các cấp Hội cần quan tâm thực hiện.

Đồng Chí Trương Thanh Nhã, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình trồng táo thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi

Trong năm 2022, được các cấp Hội trong huyện quan tâm chỉ đạo sâu sát phong trào, hội viên, nông dân đồng tình ủng hộ đăng ký thực hiện. Từ đầu năm huyện Hội xây dựng kế hoạch chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn tổ chức phát động Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tổng số có 8.142 hộ đăng ký (trong đó, cấp tỉnh 316 hộ, cấp huyện 978 hộ, cấp xã, TT 6.848 hộ). Cuối năm bình xét đạt được 4.293 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (trong đó cấp tỉnh: 99 hộ, cấp huyện: 404 hộ, cấp xã: 3.790 hộ). Từ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả như: mô hình nuôi Bò sinh sản ấp Năm Căn, xã Hưng Thành; ấp Nhà Dài A, ấp Thạnh Long xã Châu Hưng A; xã Vĩnh Hưng, TT.Châu Hưng; mô hình Dê xã Vĩnh Hưng; mô hình Lươn xã Vĩnh Hưng A, Hưng Thành; mô hình trồng Táo TT.Châu Hưng, Lúa an toàn xã Long Thạnh,… các mô hình sản xuất đã tạo thêm thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên, nông dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đạt được những kết quả trên là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy và sự phối hợp tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân huyện và các ngành trong thực hiện phong trào đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện tích cực phối hợp với các cấp, các ngành triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cùng với sự tích cực đổi mới phương thức hoạt động của Hội Nông dân trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào từ hoạt động tuyên truyền, vận động sang đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, các dự án từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp và sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong huyện, đã góp phần đưa phong trào tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả hơn.

Có thể nói Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã có sự phát triển vượt bậc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình, tiên tiến, họ là những tấm gương sáng của tinh thần bền bỉ vượt khó, không cam chịu đói nghèo, quyết chí làm giàu cho chính mình và giúp đỡ người khác cùng vươn lên làm giàu chính đáng. Qua đó, các cấp Hội và nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã giúp đỡ được 40 hộ nghèo và cận nghèo bằng nhiều hình thức như: hỗ trợ vốn, tiền, gạo, cây con giống hoặc tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật trong sản xuất và chăn nuôi; đồng thời, giới thiệu với ngân hàng chính sách xã hội huyện cho vay vốn để làm ăn.
Bên cạnh những thuận lợi của Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững còn không ít khó khăn nhất định: Công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia đăng ký phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở một số nơi thiếu thường xuyên, sự chuyển biến nhận thức của một bộ phận nông dân còn hạn chế. Việc xây dựng và tổ chức nhân rộng mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, làm ăn có hiệu quả để nông dân học hỏi rút kinh nghiệm còn ít, thiếu kịp thời. Nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi quy mô còn nhỏ, phương thức sản xuất cá thể, tự phát; trình độ khoa học - kỹ thuật và quản lý còn yếu; chưa coi trọng các yếu tố liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường trong sản xuất, kinh doanh dẫn đến hiệu quả chất lượng sản phẩm chưa đạt yêu cầu, thiếu sức cạnh tranh trên thị trường; chưa thể hiện rõ nét vai trò đoàn kết giúp nhau trong sản xuất, thiếu liên kết trong sản xuất,.. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp cùng với dịch bệnh xảy ra, giá cả vật tư nông nghiệp và chi phí sản xuất tăng cao, nguồn vốn phân bổ cho dự án không nhiều; thị trường tiêu thụ đầu ra nông sản của nông dân còn bấp bênh. Từ đó làm ảnh hưởng đến tâm lý sản xuất của nông dân cũng như việc mở rộng mô hình.
Trong thời gian tới để Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững phát triển lên tầm cao mới, phù hợp với su hướng phát triển hiện nay Hội Nông dân huyện Vĩnh Lợi cần tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
1- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi điển hình, làm chuyển biến nhận thức của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân về phát triển kinh tế; khích lệ, động viên nông dân tích cực tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng nhiều hơn.
2- Đẩy mạnh và đổi mới công tác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nhằm thúc đẩy phong trào phát triển; hướng dẫn nông dân phát triển các loại hình và đối tượng sản xuất, kinh doanh phù hợp gắn với hỗ trợ về vốn, vật tư, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
3- Tập trung hướng dẫn phong trào phát triển mạnh theo hướng liên kết, hợp tác, đoàn kết giúp nhau trong sản xuất, kinh doanh. Thúc đẩy liên kết các mô hình sản xuất, kinh doanh giữa các hộ nông dân với nhau để chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hoá lớn… Đồng thời làm tốt việc đăng ký chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa. Tăng cường phối hợp và làm cầu nối cho nông dân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.
4- Tập trung xây dựng, nhân rộng những mô hình làm ăn có hiệu quả phù hợp với địa phương. Nêu gương và tổ chức học tập, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi.
5- Gắn phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với việc đẩy mạnh công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội, tăng cường tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nghề cho nông dân, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.
Có thể nói, việc đổi mới và nâng cao chất lượng Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững không chỉ giúp nông dân nâng cao thu nhập mà còn nâng cao đời sống vất chất tinh thần, làm giàu chính đáng, làm cho nông dân giàu, nông thôn đổi mới./.

Đồng Khởi
 

Số lượt xem: 439

  • Đại hội Hội Nông dân huyện Đông hải nhiệm kỳ 2023 - 2028
  • Phối hợp trao cầu giao thông nông thôn Phước Long
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°

 

Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com
ipv6 ready