null Hội Nông dân huyện Vĩnh Lợi quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Tin hoạt động
Thứ năm, 06/06/2013, 14:16
Màu chữ Cỡ chữ
Hội Nông dân huyện Vĩnh Lợi quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

 

Cánh đồng mẩu lớn xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi 

Vĩnh Lợi là một huyện thuần nông, khi triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020, phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cụ thể như: Nền kinh tế chủ lực của huyện là sản xuất nông nghiệp, hoạt động thương mại, dịch vụ, công nghiệp nhẹ tuy có phát triển nhưng còn ở mức nhỏ, lẻ; lực lượng lao động trẻ dồi dào nhưng phần lớn chưa qua đào tạo, lao động thiếu việc làm thời vụ còn ở mức cao, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, hạ tầng cơ sở chưa hoàn chỉnh … Từ thực trạng khó khăn nêu trên, ngay từ khi triển khai chủ trương xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý và các tiểu ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới nên tất cả cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đều quyết tâm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo đề ra. Qua 2 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã đạt những kết quả như sau: Công tác quán triệt, phổ biến và tuyên truyền chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện được chú trọng thực hiện được 18.385 hộ/18.397 hộ trong toàn huyện tham gia, đạt được 99,9%, cấp được 18.385 tờ bướm về 15 tiêu chí gia đình nông thôn mới. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của chương trình. Các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở đã thật sự bắt tay vào cuộc xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức. Qua 02 năm thực hiện, huyện đã hoàn thành đề án quy hoạch cho 07 xã với tổng mức kinh phí 1.427.854.000 đồng. Triển khai khai xây dựng cánh đồng mẫu được 521,17 ha thực hiện lúa chất lượng cao và đăng ký thương hiệu lúa Tài nguyên Vĩnh Lợi; tập huấn khuyến nông - khuyến ngư 89 lớp, triển khai 23 mô hình trình diễn, đào tạo lao động nông thôn được 09 lớp có 265 học viên và giới thiệu việc làm cho 3.499 người. Huyện đã huy động và đầu tư hơn 250 tỷ đồng, xây dựng được 26 tuyến đường, 28 cây cầu, 60 công trình thủy lợi, điện, chợ, cơ sở vật chất trường học, nhà văn hóa, trạm y tế… Trong đó, nguồn vốn hội viên, nông dân đóng góp trên 40 tỷ đồng. Đặc biệt, phong trào xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa... hội viên, nông dân đã hiến đất trên 2.000 m và đóng góp gần 40.000 ngày công, trị giá trên 10 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định cụ thể như: Tiến độ thực hiện đề án còn chậm so với kế hoạch, nhiều đơn vị khoán trắng cho đơn vị tư vấn nên chất lượng đề án quy hoạch không mang tính khả thi. Công tác lập đề án xây dựng cơ sở hạ tầng chưa quan tâm đến tiêu chí phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, thiếu đề ra các giải pháp thực hiện, mục tiêu đề ra không có nguồn lực đảm bảo thực hiện. Công tác tuyên truyền, vận động chưa thường xuyên, rộng khắp, nên một bộ phận nông dân chưa hiểu đầy đủ về chủ trương xây dựng nông thôn mới, nhất là một số hội viên, nông dân chưa hiểu được vai trò chủ thể của mình trong việc xây dựng nông thôn mới, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

 Trong quá trình lãnh đạo, Ban Thường vụ huyện Hội đã rút ra được những mặt làm được và những khó khăn, hạn chế nhất định. Qua đó, đề xuất Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo thực hiện một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, Hội Nông dân các cấp phải ra sức tuyên truyền về trách nhiệm của từng hội viên, nông dân, phải thể hiện đầy đủ trách nhiệm là vai trò chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Mỗi cán bộ Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở phải thực hiện tốt công tác dân vận, thực hiện nghiêm túc câu nói của Bác Hồ và làm theo Người là: Cán bộ “Phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” để từ đó làm gương cho hội viên, nông dân noi theo.

Thứ hai, , Ban chỉ đạo cấp huyện cần chủ động, tích cực trong hoạt động, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cấp xã, nhất là công tác lập đề án và quy hoạch xây dựng nông thôn mới, về quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu; quản lý và sử dụng nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thứ ba, Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết 04-NQ/HU của Huyện ủy về lãnh đạo xây dựng nông thôn mới. Chú ý chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Hội Nông dân tỉnh với Huyện ủy Vĩnh Lợi thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Các cấp ủy trực tiếp lãnh đạo toàn diện quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới; có kế hoạch phân công cán bộ cụ thể, đồng thời coi trọng vai trò giám sát của cộng đồng. Trong công tác chỉ đạo, cần chủ động, tích cực, có trọng tâm, đồng bộ, dứt điểm, không dàn trải, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của cấp trên.

Thứ tư, trong quá trình triển khai thực hiện đề án phải đề cao vai trò làm chủ của người dân. Tất cả các nội dung, công việc từ việc lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới đến khi xây dựng đề án và triển khai các nội dung của đề án đều có sự tham gia, bàn bạc và quyết định thực hiện của hội viên, nhân dân.

Thứ năm, Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tuy không xem nhẹ tiêu chí nào, nhưng cần xếp thứ tự ưu tiên, có bước đi và lộ trình để thực hiện, trong đó công tác quy hoạch nông thôn mới phải đi trước một bước. Những tiêu chí về phát triển sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động là yêu cầu cốt lõi và cũng là những tiêu chí khó thực hiện, đòi hỏi phải có những giải pháp tối ưu để thực hiện đạt hiệu quả cao.

Thứ sáu, Chú ý thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới ở cấp xã, có trình độ, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.  Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh có đủ sức gánh vác trọng trách phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Thứ bảy, Trong quá trình triển khai thực hiện, có những nội dung cần phải tổ chức làm điểm, sau đó nhân ra diện rộng, phải đề ra nội dung thi đua giữa các hội viên, nông dân, giữa các xóm, ấp và các đoàn thể để động viên, khen thưởng kịp thời. Thực hiện chế độ họp giao ban, báo cáo định kỳ để xin ý kiến của Ban Chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh.

 

Trong quá trình tổ chức cuộc vận động xã hội về xây dựng nông thôn mới, phải nhận thức được vai trò chủ thể của người nông dân (bao gồm cả vị thế chính trị, kinh tế) và đây là nhóm dân có số đông nhất hiện nay ở huyện Vĩnh Lợi và mục tiêu mà chúng ta cần là một xã hội mà trong đó sự phát triển phải thực sự là vì con người; cần sự phát triển kinh tế đi đôi với dân chủ và công bằng xã hội; cần một xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn; cần có sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho thế hệ hiện tại và tương lai. Đạt được những mục tiêu đó, xem như nông dân Vĩnh Lợi đã thành công trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Nguyễn Tấn Phục

Số lượt xem: 70

  • Đoàn tham quan vụ lúa Đông Xuân tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai
    Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai
  • Thư viện ảnh
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°
Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com