null Hội Nông dân thành phố với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên nông dân.

Tin hoạt động
Thứ năm, 06/06/2013, 14:25
Màu chữ Cỡ chữ
Hội Nông dân thành phố với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên nông dân.

 Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân thành phố đã xây dựng kế hoạch TTPBGDPL triển khai đến các Cơ sở Hội Nông dân phường xã và coi đây là một nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua trong năm. Thành Hội đã ký kết chương trình phối hợp với Phòng Tư pháp thành phố và một số ngành đoàn thể thành phố nhằm tăng cường công tác TTPBGDPL cho hội viên nông dân. Trong quá trình tổ chức, thực hiện, Thành Hội chỉ đạo nội dung tuyên truyền phù hợp với nhiệm vụ chính trị, đổi mới, đa dạng hoá hình thức TTPBGDPL như: tổ chức tập huấn, hội thi kiến thức pháp luật, trang bị tài liệu sinh hoạt Chi hội, thành lập câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, mô hình “Ngày pháp luật”, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và Đài Truyền thanh thành phố…Do vậy, công tác TTPBGDPL ở các cấp Hội đã có nhiều chuyển biến tích cực mang lại hiệu quả thiết thực cho cán bộ, hội viên nông dân. Trong 05 năm qua (2007 – 2012), các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến được 1.161 buổi cho 37.596 lượt hội viên nông dân, cấp  830 cuộn băng tuyên truyền, phát 57.900 tờ bướm và 22.379 cuốn sách pháp luật. Tổ chức 11 lớp tập huấn công tác TTPBGDPL, kỹ năng hoà giải; kiến thức pháp luật về các lĩnh vực: đất đai; khiếu nại, tố cáo; môi trường; hôn nhân - gia đình; bạo lực gia đình; công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội cho 437 lượt cán bộ, hội viên nông dân, cộng tác viên pháp luật, thành viên câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Tham gia hội thi “Nhà nông đua tài”, “Nông dân tìm hiểu kiến thức pháp luật”, “Hưởng ứng năm An toàn giao thông”… đã thu hút hàng ngàn hội viên nông dân tham gia.

Hàng năm, Thành Hội đã chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở các Phường xã xây dựng, nhân rộng mô hình điểm thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”, thực hiện chủ đề  về “Huy động sự tham gia của nông dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động chấp hành pháp luật ở nông thôn” nhằm đẩy mạnh công tác TTPBGDPL cho cán bộ, hội viên nông dân nhất là ở cơ sở. Đến nay cơ bản  các  phường, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg; tổ chức ra mắt và duy trì hoạt động  CLB “Nông dân với pháp luật” được 04 CLB với  48 thành viên tham gia là nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở địa phương (Chủ yếu gồm cán bộ đoàn thành niên, Hội phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, Bí thư chi bộ khóm, ấp,..). Nhiều xã, phường trong thành phố xây dựng tủ sách pháp luật, số đầu sách pháp luật được bổ sung hàng năm, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, hội viên và nhân dân địa phương tìm hiểu, khai thác kiến thức pháp luật... Việc củng cố, kiện toàn tổ hoà giải ở các khóm, ấp cũng được các cấp Hội đặc biệt chú trọng.

Trong những năm qua, các cấp Hội đã tiếp nhận và giải quyết 1.376 đơn thư (vụ), hoà giải thành công 537 vụ trong nội bộ nông dân, trợ giúp pháp lý cho 871 lượt người. Thành Hội  đã tổ chức đoàn giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo tại 3 xã (Hiệp Thành. Vĩnh Trạch và Vĩnh Trạch Đông) và Ban chỉ đạo giảm nghèo Vĩnh Trạch, thực hiện vai trò đại diện lợi ích hợp pháp của Hội đối với hội viên nông dân; đồng thời thể hiện sự đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành Hội về công tác TTPBGDPL cho cán bộ, hội viên nông dân. Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân thành phố là thành viên Hội đồng phối hợp TTPBGDPL thành phố, trực tiếp tham gia các buổi tiếp dân định kỳ ngày 15 hàng tháng do UBND thành phố tổ chức để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đối thoại, giải quyết những vướng mắc, bức xúc của nhân dân. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện những quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật ở các phường, xã.

Ngoài ra, các cấp Hội chủ động phối hợp với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chỉ đạo cán bộ, hội viên nông dân gương mẫu thực hiện Pháp lệnh chủ ở cơ sở. Vận động cán bộ, hội viên tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, học tập Pháp lệnh dân chủ, xây dựng hương ước khóm, ấp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cá nhân, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Tinh thần dân chủ được phát huy tốt trong tổ chức Đại hội Chi hội Nông dân nhiệm kỳ 2012-2014 và Cơ sở Hội, nhiệm kỳ 2012-2017 ở các Phường xã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Nhìn chung, công tác TTPBGDPL ở Hội Nông dân các cấp đã góp phần hình thành nếp sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ, hội viên nông dân, làm giảm thiểu vi phạm pháp luật, đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, hạn chế tội phạm và các tệ nạn xã hội, tạo môi trường lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, công tác TTPBGDPL ở các cấp Hội vẫn còn một số hạn chế, đó là: Nội dung và phương pháp tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng, có nơi còn manh tính hình thức nên nhiều văn bản về chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước chưa được hội viên nông dân tiếp cân (cập nhật) kịp thời. Mặt khác, trình độ, năng lực của cán bộ làm công tác TTPBGDPL còn hạn chế, việc nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng của hội viên còn chậm. Ý thức chấp hành pháp luật của một số hội viên nông dân chưa cao, vai trò phản biện xã hội còn nhiều hạn chế.

 Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác TTPBGDPL, trong thời gian tới Hội Nông dân thành phố chỉ đạo cho các Cơ sở Hội cần làm tốt một số nội dung sau:

1. Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến các Chi - Tổ Hội và hội viên nông dân nhất là các vấn đề có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân; nhất là ở những nơi có quy hoạch chuyển đổi đất nông nghiệp để xây dựng các khu dân cư, cụm công nghiệp, những nơi hiện nay còn khiếu kiện phức tạp kéo dài, không để kẻ xấu lợi dụng kích động phá hoại Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

 2. Thực hiện chức năng phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các Chính sách của cơ sở và của địa phương, đối với các cấp Uỷ Đảng, Chính quyền và cán bộ các cấp góp phần thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân để làm cộng tác viên cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở, khóm ấp. Bồi dưỡng kỹ năng hoà giải và tham gia giải quyết khiếu nại của nông dân, khắc phục khiếu kiện đông người vượt cấp ngay từ cơ sở.

 4. Tiếp tục chỉ đạo các hoạt động của xã điểm thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ như: duy trì hoạt động của CLB “Nông dân với pháp luật”; xây dựng và tổng kết các mô hình tiên tiến để tuyên truyền, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn nông thôn.

 5. Gắn việc TTPBGDPL với công tác xây dựng tổ chức Hội trong giai đoạn tiến hành Đại hội Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018 tiến tới Đại hội Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VI; tạo niềm tin, phấn khởi thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, cũng như Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X đã đề ra.

Với quyết tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Bạc Liêu, tin tưởng rằng công tác TTPBGDPL cho hội viên, nông dân thành phố sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp trong sự phát triển của tổ chức Hội Nông dân các cấp.

Nguyễn Hoàng Quân

Số lượt xem: 50

  • Đoàn tham quan vụ lúa Đông Xuân tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai
    Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai
  • Thư viện ảnh
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°
Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com