null Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012 Của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

Tin hoạt động
Thứ năm, 27/12/2012, 16:04
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012 Của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

 Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN và vai trò lãnh, chỉ đạo điều hành thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN:

Để kịp thời quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN đến Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở để triển khai, thực hiện và chỉ đạo Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp cụ thể hóa các chủ trương triển khai sâu, rộng đến từng Chi, Tổ Hội và hội viên. Đầu năm, có xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng các cấp và các ngành chức năng đúng quy định. Ngoài ra, thời gian qua Đảng Đoàn Hội Nông dân tỉnh thường xuyên quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm tại đơn vị, lãnh, chỉ đạo Ban lãnh đạo cơ quan và Chi ủy Chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo bộ phận chuyên môn có hướng chỉ đạo tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm bằng nhiều hình thức như: Phối hợp báo, đài địa phương và trung ương, mở lớp tập huấn, phát hành bản tin nội bộ, tuyên truyền miệng thông qua những lần sinh hoạt lệ của Ban Chấp hành Chi ủy, Công đoàn tại đơn vị, đặc biệt là các buổi sinh hoạt lệ của Chi, Tổ Hội và hội viên để triển khai trong hệ thống Hội và hội viên, nông dân. Từ đó nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong đơn vị và cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh được nâng lên, coi công tác phòng chống, tham nhũng và thực hành tiết kiệm là nhiệm vụ sinh hoạt chính trị xuyên suốt và lâu dài. Kết quả, các cấp Hội tổ chức được 09 lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ có gắn kết nội dung công tác phòng, chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy, có 1.045 lượt cán bộ Hội tham gia và 1.978 cuộc tuyên truyền, có 35.337 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự; phát hành 02 kỳ bản tin nội bộ có truyền tải một số nội dung về chủ trương, chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng...

Việc thực hiện các chủ trương, giải pháp phòng, chống tham nhũng, phòng ngừa tham nhũng:

Trong năm qua, Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh thường xuyên quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm tại đơn vị, Ban lãnh đạo cơ quan và Chi ủy Chi bộ có xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Đồng thời chỉ đạo bộ phận chuyên môn có hướng chỉ đạo tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm triển khai trong hệ thống Hội và hội viên, nông dân. Từ đó nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong đơn vị và cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh luôn coi công tác phòng chống, tham nhũng và thực hành tiết kiệm là nhiệm vụ trọng tâm, nên việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng tại đơn vị và tổ chức Hội các cấp ngày đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng cho cấp ủy, chính quyền các cấp có nhiều thuận lợi trong lãnh, chỉ đạo, điều hành thực hiện.

Thường trực Hội Nông dân tỉnh giao văn phòng và bộ phận trực thuộc hàng tháng, quí và năm xây dựng báo cáo công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công; thường xuyên công khai minh bạch về tình hình tài chính và việc thu, chi ngân sách Nhà nước, việc quản lý, sử dụng các khoản huy động, vận động đóng góp, hỗ trợ, tài trợ trước tập thể để phòng, ngừa tham nhũng có thể xảy ra, đồng thời để căn đối, sử dụng đúng mục đích các khoản thu, chi ngân sách Nhà nước đảm bảo đủ hoạt động trong năm những tập thể, cá nhân có liên quan định kỳ hàng quý, 6 tháng và cuối năm công khai, minh bạch các khoản, thu chi thuộc thẩm quyền mình quản lý và chịu trách nhiệm về thông tin trước Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh. Đồng thời đã và đang áp dụng khoa học, công nghệ thông tin trong quản lý để đảm bảo tính chính xác và lâu dài; phương thức thanh toán cũng được đổi mới theo hướng phù hợp, chứng từ hợp lý, hợp lệ, thu đúng, thu đủ không để vấn đề tiêu cực có thể xảy ra.

Để công tác phòng, chống tham nhũng đi đôi với công tác ngăn ngừa tham nhũng và thực hành tiết kiệm tại đơn vị ngày được đi sâu vào đời sống của từng cán bộ, đảng viên; nhất là việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và Luật phòng, chống tham nhũng luôn được cấp ủy, chính quyền đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện, đơn vị đã phân công 01 đ/c lãnh đạo Hội phụ trách phát ngôn cơ quan và thiết lập đường dây nóng tại đơn vị do đ/c Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách thông báo rộng rãi trong cơ quan và toàn ngành để báo cáo xử lý kịp thời, thành lập Ban Chỉ đạo về phòng chống, tham nhũng và thành lập Tổ Tiếp Công dân tại đơn vị Hội Nông dân tỉnh thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp nhận các đơn, thư yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân, tham mưu cho Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh Hội có hướng lãnh, chỉ đạo giải quyết kịp thời. Ngoài ra, do vai trò, nhiệm vụ của ngành là tổ chức đoàn thể chính trị xã hội  nên việc tặng quà, nhận quà tặng ít xảy ra, nếu có thì chỉ là hiện vật không có giá trị cao, mang tính hợp pháp, mang lại lợi ích chung cho tập thể và xã hội.

Đối với Ban lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành công đoàn lồng ghép nội dung có liên quan đến công tác phòng, chống, ngăn ngừa tham nhũng và thực hành tiết kiệm vào các buổi hội, họp, sinh hoạt lệ hàng tháng của cơ quan, chi bộ, công đoàn và có kế hoạch sơ kết đánh giá trong các buổi Hội nghị cán bộ viên chức cuối năm. Kết quả, từ ngày 01/8/2011-31/7/2012 tổ chức được 21 cuộc sinh hoạt lệ tại đơn, có trên 457 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên tham dự. Đối với tổ chức Hội Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh lãnh, chỉ đạo Ban Chuyên môn xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phối hợp với các Huyện, Thành Hội trong tỉnh lồng ghép tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 3 khóa X và Luật phòng, chống tham nhũng đến từng tổ chức Hội và hội viên, nông dân và lồng ghép nội dung vào các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt, đưa nội dung có liên quan đến phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm với chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào Bản tin nội bộ hàng kỳ, được các cấp Hội coi đây là tài liệu để cán bộ Chi, Tổ Hội và hội viên sinh hoạt và học tập…

Thường xuyên phát huy tính tiền phong, gương mẫu của tổ chức Đảng và đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng, đồng thời Chi ủy Chi bộ Hội Nông dân tỉnh phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, giáo dục đảng viên có tinh thần tự giác trong kê khai minh bạch tài sản, có đời sống lành mạnh, chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức, Luật phòng, chống tham nhũng và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị…Hàng năm đưa nội dung phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm vào nội dung tự phê bình, phê bình đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, đoàn viên vào cuối năm.

Trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật cán bộ đều thực hiện công khai, dân chủ, thông qua tập thể rồi mới đi đến quyết định cuối cùng. Trong năm, số lượng cán bộ được chuyển đổi vị trí công tác tại các bộ phận trực thuộc là khá nhiều, do nhu cầu sử dụng cán bộ của đơn vị, không phải có dấu hiệu tiêu cực, hay tham nhũng mới luân chuyển vị trí.

Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể và cá nhân trên tinh thần tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên, nếu có xảy ra vấn đề gì tiêu cực hay sai phạm thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Thường trực, Ban Thường vụ và có nhiệm vụ báo cáo mọi chi tiết có liên quan với Hội Đồng Kỷ luật và Khen thưởng cơ quan xem xét thông qua tập thể để tập thể quyết định hình thức kỷ luật đối với từng tập thể và cá nhân.

            Về sử dụng ngân sách Nhà nước đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm và luôn đảm bảo đủ chi tiêu cho hoạt động, sử dụng đúng mục đích, không để thất thoát ngân sách Nhà nước. Đồng thời mạnh dạn thực hiện quyền tự chủ về tài chính, biên chế và giao khoán kinh phí hoạt động cho bộ phận trực thuộc, quy định hàng tháng, quý và năm bộ phận trực thuộc phải báo cáo về Thường trực Hội Nông dân tỉnh để quản lý và theo dõi, chỉ đạo bộ phận kế toán tài vụ báo cáo về Sở tài chính vào thời điểm cuối năm. Hiện nay đơn vị có 23/23 cán bộ, nhân viên được trả lương qua tài khoản. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo cán bộ, đảng viên kê khai minh bạch về tài sản và thu nhập, hiện nay có 15/23 đ/c thuộc diện phải kê khai tài sản, trong năm qua chưa có kết luận nào kê khai không trung thực.

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng và Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh thường xuyên phối hợp tuyên truyền giáo dục, theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, đảng viên để ngăn ngừa các hành vi tham nhũng có thể xảy ra. Qua đó, hiện nay tại đơn vị chưa có tiếp nhận đơn thư nào yêu cầu xử lý tham nhũng.

 Kịp thời tổ chức, triển khai quán triệt các chương trình, kế hoạch, quyết định, chỉ thị của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, Ủy Ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng đến từng cấp Hội Nông dân tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, viên chức đơn vị và cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh. Qua đó, giao cho ban chuyên môn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở tiến độ thực hiện, kịp thời báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng theo yêu cầu của ngành chức năng đúng quy định.

 

THĐT             

 

 

Số lượt xem: 43

  • Đoàn tham quan vụ lúa Đông Xuân tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai
    Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai
  • Thư viện ảnh
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°
Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com