null Nâng cao chất lượng nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác và một số giải pháp để nâng cao chất lượng trong thời gian tới

Tin hoạt động
Thứ ba, 12/11/2013, 16:59
Màu chữ Cỡ chữ
Nâng cao chất lượng nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác và một số giải pháp để nâng cao chất lượng trong thời gian tới

 Trước yêu cầu của sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Vấn đề đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, nhất là các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn, trong đó có hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo vá các đối tượng chính sách khác ở tỉnh Bạc Liêu đòi hỏi được sự quan tâm, đoàn kết, thống nhất của các cấp Hội thì vấn đề nâng cao chất lượng ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác mới đem lại hiểu quả đáng kế. Qua đó để làm tốt những vấn đề vừa nêu trên và để thực hiện tốt Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng nhận ủy thác. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo nâng cao chất lượng tín dụng, do đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm trưởng Ban Chỉ đạo các đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân huyện, thành phố làm phó Ban Chỉ đạo, các đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn làm thành viên. Đồng thời phân công đồng chí phó Giám đốc Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân theo dõi và quản lý công tác ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội. Kết quả chất lượng họat động của các Tổ TK&VV từng bước được củng cố, từng bước đi vào nề nếp. Tính đến ngày 31/7/2013, Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu quản lý 610 tổ TK&VV (trong đó có 86 tổ hoạt động tốt), với tổng dư nợ là 336 tỷ 860 triệu đồng, nợ quá hạn 14 tỷ 067 triệu đồng, chiếm 4.2%/tổng dư nợ, lãi động là 17 tỷ 079 triệu đồng, chiếm 31,7%. Toàn tỉnh chỉ có đơn vị huyện Vĩnh Lợi có tỷ lệ nợ quá hạn thắp là 0,7%.

Nhìn chung công tác ủy thác trong thời gian qua còn nhiều hạn chế  cụ thể là: việc tổ chức thực hiện dịch vụ ủy thác của các huyện, thành Hội chưa toàn diện, đầy đủ các nội dung công việc trong quy trình cho vay vốn. Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đải của Chính phủ chưa kịp thời, chưa sâu sát đến các đối tượng thụ hưởng nói chung và cán bộ, hội viên nông dân nói riêng. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thành lập Tổ TK&VV chưa được quam tâm đúng mức, nhiều nơi hoạt động chưa đạt theo yêu cầu. Quá trình bình xét cho vay vốn ở Tổ chưa thật sự công khai, dân chủ làm ảnh hưởng đến dư luận xã hội, tư tưởng của hội viên, nông dân đôi lúc còn nghi ngờ. Công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động ủy thác của các cấp Hội chưa được thường xuyên, chất lượng kiểm tra chưa tốt. Không ít đơn vị chưa kịp thời chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH để kiểm điểm, đánh giá hoạt động ủy thác theo định kỳ. Công tác tập huấn cho cán bộ Hội về ủy thác, hướng dẫn giúp đỡ hộ vay vốn về kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cón ít. Chất lượng tín dụng ủy thác chưa tốt. Chất lượng hoạt động các Tổ TK&VV chưa đồng đều, tỷ lệ số Tổ hoạt động trung bình, yếu còn cao. Công tác thông tin, báo cáo về hoạt động ủy thác theo định kỳ chưa kịp thời. Công tác giao ban, rút kinh nghiệm chưa thường xuyên giửa tổ chức Hội với Ngân hàng.

Qua đó, để khắc phục những hạn chế, yếu kém vừa nêu trên các cấp Hội cần tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Một là: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là chính sách tín dụng có ưu đãi của Chính phủ đến cán bộ, hội viên, nông dân. Qua đó, để người vay nhận thức đầy đủ về chính sách tín dụng ưu đãi, nâng cao trách nhiệm, ý thức trong việc sử dụng vốn vay đúng mục đích và hoàn vốn vay (gốc và lãi) đầy đủ, đúng hạn. Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp tích cực hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện ủy thác, nhất là những đơn vị chất lượng dịch vụ ủy thác còn thấp. Đảm bảo thực hiện đầy đủ những nội dung liên tịch và thỏa thuận đã ký với NHCSXH. Các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đều phải phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách và ít nhất 01 cán bộ chuyên trách theo dõi vốn ủy thác, đảm bảo lâu dài không nên thay đổi thường xuyên.

                 Hai là: Phối hợp chặt chẻ với NHCSXH và chính quyền địa phương tiếp tục củng cố kiện toàn Tổ TK&VV theo đúng qui định hướng dẫn. Các cấp Hội tập trung nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ TK&VV, bổ sung đầy đủ hồ sơ pháp lý của Tổ, rà soát lại đội ngũ Tổ trưởng và Ban quản lý Tổ, kiên quyết thay thế những Tổ trưởng hoạt động kém hiệu quả.

                 Ba là: Hướng dẫn các Tổ xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động, tổ chức sinh hoạt định kỳ, tăng cường sự đoàn kết, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên tham gia Tổ TK&VV. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Tổ trưởng trong công đoạn nhận ủy thác, không để tình trạng Tổ trưởng lợi dụng thu gốc của người vay; thu lãi, thu tiết kiệm khi chưa được sự ủy nhiệm của Ngân hàng, các Tổ TK&VV phải làm tốt công tác tuyên truyền về ý thức tiết kiệm cho các tổ viên để họ tự nguyện tham gia gửi tiết kiệm hàng tháng.

                 Bốn là: Tăng cường công tác kiểm tra của Hội cấp trên đối với cấp dưới; kiểm tra hoạt động của Tổ TK&VV. Hội Nông dân tỉnh tổ chức kiểm tra hộ vay sử dụng vốn định kỳ 1 lần/năm. Hội Nông dân huyện, thành phố kiểm tra 100% Hội Nông dân cấp xã, phường, thị trấn và ít nhất 30 -35% Tổ TK&VV hàng năm. Phối hợp với NHCSXH, các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp thu hồi nợ quá hạn, nợ lãi tồn đọng, nợ do chiếm dụng. Thực hiện đối chiếu dư nợ theo qui định để kịp thời ngăn chặn, không để phát sinh nợ mới.

Năm là: Các cấp Hội cần chủ động và phối hợp với NHCSXH tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ được phân công quản lý, theo dõi chương trình ủy thác và Tổ trưởng Tổ TK&VV ít nhất mỗi năm 01 lần/người.

Sái là: Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề, hướng dẫn cách làm ăn có hiệu quả... giúp các hộ nghèo tổ chức sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả vươn lên thoát nghèo bền vững. Triển khai lồng ghép công tác ủy thác cho hộ nghèo vay vốn với các chương trình dự án của Hội và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Cần xây dựng và mở rộng các mô hình cho hộ nghèo; hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn vay vốn theo dự án có sự hướng dẫn, tư vấn của Hội.

Bãy là: Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, duy trì công tác giao ban hàng quý, 6 tháng, kịp thời đánh giá kết quả thực hiện ủy thác hàng năm trong hệ thống Hội và giữa Hội với Ngân hàng. Quản lý, sử dụng phí ủy thác theo đúng quy định. Kịp thời biểu dương, khen thưởng động viên những đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động ủy thác và thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ. Đưa chỉ tiêu chất lượng hoạt động ủy thác vào tiêu chí đánh giá bình xét xếp loại thi đua hàng năm đối với các huyện, thành Hội.

Trần Thanh Xuân

UVBTV Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu

Số lượt xem: 59

Tin đã đưa
  • Đoàn tham quan vụ lúa Đông Xuân tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai
    Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai
  • Thư viện ảnh
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°
Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com