null Nông dân Bạc Liêu đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh tỉnh nhà

Tin hoạt động
Thứ sáu, 16/10/2015, 14:54
Màu chữ Cỡ chữ
Nông dân Bạc Liêu đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh tỉnh nhà

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao và biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương của các cấp Hội trong tỉnh. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động và làm cầu nối giữa nông dân và với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Hội Nông dân tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt của mình trong tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; làm cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu sâu, hiểu rõ, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện; đề ra những chủ trương, nghị quyết phù hợp với tình hình chung của tỉnh và triển khai thực hiện có hiệu quả. Bộ máy tổ chức hội các cấp hoạt động ngày càng vững mạnh, tham gia ngày càng nhiều trong các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, vị thế của hội ngày càng được phát triển, tập hợp được đông đảo nông dân cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Qua đó, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã giữ được vai trò nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân; chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của hội viên; xây dựng khối đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Các phong trào thi đua yêu nước của Hội được thực hiện ngày càng hiệu quả, tác động làm thay đổi nhận thức và hành động của nông dân trong lao động, sản xuất; góp phần xây dựng hình ảnh người nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng nhiều. Nông dân Bạc Liêu đã chủ động tìm tòi, áp dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, thay đổi cách thức sản xuất theo chủ trương, quy hoạch và định hướng của tỉnh nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi tôm; thay đổi phương pháp sản xuất từ riêng lẻ sang tập trung thành cánh đồng lớn, các vùng lúa nguyên liệu; nhân giống, lai tạo những giống cây trồng mới đạt hiệu quả, chất lượng, cho năng suất cao; nhiều mô hình kinh tế trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất có hiệu quả...Với bản chất cần cù, siêng năng, với tinh thần lao động sáng tạo của nông dân và truyền thống văn hóa tốt đẹp, với tinh thần tương thân, tương ái, nông dân đã đoàn kết hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đó là nét văn hóa trong lối sống và ứng xử đặc trưng của nông dân Bạc Liêu. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã mang lại hiệu quả tích cực làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nông dân ngày càng nâng lên, góp phần làm cho tỷ lệ hộ nghèo trong nông dân giảm nhanh và bền vững.

Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới được các cấp hội tích cực phát động, tổ chức tuyên truyền sâu rộng, phát huy tốt vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới đúng theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, tạo thành khí thế sôi nổi, phong trào hành động mạnh mẽ ở địa bàn nông thôn. Nông dân đã đóng góp nhiều sức người, sức của (hiến đất xây dựng các thiết chế văn hóa, xây dựng đường giao thông nông thôn, ngày công lao động...) để cùng Đảng, Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong nông dân xuất hiện nhiều mô hình xây dựng nông thôn mới theo hướng xanh, sạch, đẹp góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng nông thôn được xây dựng ngày càng đồng bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu câu lưu thông hàng hóa, sinh hoạt, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe của nông dân. Qua đó, đã thể hiện được sức mạnh tổng hợp trong nông dân, thể hiện được vai trò to lớn của giai cấp nông dân tỉnh nhà trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Nông dân Bạc Liêu cũng đã tham dự vào các hoạt động đảm bảo quốc phòng, an ninh thông qua các loại hình tại cơ sở như lực lượng tổ, đội bảo vệ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội...v.v. Bộ mặt nông thôn thay đổi theo hướng tích cực, môi trường xã hội nông thôn từng bước được cải thiện rõ nét, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn ổn định. Tham gia thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, các cấp Hội cũng đã làm tốt vai trò cầu nối giữa nông dân với cấp ủy Đảng, chính quyền. Ngoài ra các cấp Hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trọng tâm là các chủ trương chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của nông dân. Tham gia thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thông qua đó tạo điều kiện cho nông dân trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình, kế hoạch, các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Qua các phong trào hành động cách mạng của Hội nông dân, ngày càng xuất hiện thêm nhiều mô hình hay, cách làm giỏi, có nhiều gương điển hình tiên tiến để nhân rộng trong nông dân. Qua đó, đã tạo nên sức lan tỏa sâu rộng và hiệu ứng xã hội tích cực, làm cho đông đảo nông dân có ý chí học hỏi, quyết tâm phấn đấu trong lao động, sản xuất, không ngừng đổi mới, sáng tạo để làm giàu cho bản thân, gia đình và góp phần làm giàu cho xã hội.

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp khó lường; quá trình hội nhập vào kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng, sự cạnh tranh gay gắt, kinh tế nước ta tuy trên đà tăng trưởng nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức. Tỉnh ta ít nhiều cũng chịu sự ảnh hưởng, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, sự phân hóa giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, tình trạng thiếu việc làm sẽ có tác động đến một bộ phận không nhỏ của nông dân.

Để khắc phục trước những khó khăn, thách thức, thích ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới giúp cho đời sống của nông dân được nâng lên khá, giàu, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững là nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh phải thực hiện; cả hệ thống chính trị trong tỉnh phải vào cuộc, trong đó tổ chức Hội Nông dân có vai trò hết sức quan trọng, đó là trách nhiệm của cán bộ, của tổ chức Hội đối với nông dân.

Các cấp hội nông dân trong tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời khắc phục những khó khăn, hạn chế, tìm những giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian tới. Tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên và nông dân, đưa những chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đến nông dân, để nông dân hiểu và tạo được sự đồng thuận cao của xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà, làm cho tư tưởng của cán bộ, hội viên, nông dân được ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của hội, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Tìm kiếm nhiều nguồn lực, vận động từ các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh liên kết, hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất, tạo đầu ra ổn định cho hàng hóa nông sản, mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân. Chăm lo cho đời sống, vật chất tinh thần cho nông dân, phát huy tinh thần tương thân, tương ái hỗ trợ cho các hộ nông dân nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Phát huy vai trò của nông dân, huy động mọi nguồn lực trong nông dân để tham gia cùng cấp ủy đảng, chính quyền các cấp xây dựng nông thôn mới, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng giàu, đẹp, đời sống của đại bộ phận nông dân được tăng cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, nông dân có cuộc sống yên bình, lành mạnh./.

Đồng chí Dương Thành Trung,

                                                   Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bạc Liêu

Số lượt xem: 82

  • Đoàn tham quan vụ lúa Đông Xuân tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai
    Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai
  • Thư viện ảnh
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°
Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com