null Tình hình thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ chính trị

Tin hoạt động
Thứ năm, 27/12/2012, 14:19
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ chính trị

 

Hội ngị triển khai Quyết định 290 của Bộ chính trị và Quyết định 2310 của BTV Tỉnh ủy

Sau khi tiếp thu Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 2310-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Ban hành quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hiện và tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, cán bộ chủ chốt, các Ban trực thuộc Hội Nông dân tỉnh, các Huyện, Thành Hội và Cơ sở Hội để triển khai quán triệt sâu sắc nội dung tinh thần của quyết định. Đồng thời chỉ đạo các Huyện, Thành Hội có kế hoạch triển khai sâu, rộng trong các cấp Hội, Chi, Tổ Hội và toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân từng đơn vị tạo sự thống nhất trong hành động để nội dung quyết định thực sự đi vào tổ chức và hoạt động của các cấp Hội.

Giao cho Ban Tổ chức – Kiểm tra phối hợp với các Huyện, Thành Hội tham mưu giúp Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tập trung triển khai, thực hiện quyết định 290 của Bộ Chính trị và Quyết định 2310 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch thực hiện của Tỉnh Hội về thực hiện nhiệm vụ công tác Dân vận của hệ thống chính trị. Ngoài ra, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các văn bản liên quan đến công tác dân vận như: Tiếp tục đưa nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’ vào sinh hoạt Chi Hội, hội viên và cơ quan Hội Nông dân các cấp, nhằm thực hiện đạt kết quả tốt hơn; Kết luận số 62 của Bộ Chính trị và chương trình hành động số 52 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy (khóa XIII) và Kế hoạch số 33 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và chương trình thực hiện của Ban Chấp hành Tỉnh Hội về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội”. Chương trình thực hiện 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Tỉnh Hội; Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đề án số 01 của Đảng Đoàn Trung ương Hội về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh”; Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh; Nghị quyết số 01, 02 và Chỉ thị số 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, khóa XIV và chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh Hội; Chương trình thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn (2011-2015).

 

Chi ủy Chi bộ cơ quan chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ do đồng chí Chủ tịch Tỉnh Hội làm trưởng ban và Chủ tịch công đoàn làm Phó trưởng ban, đại diện cán bộ chủ chốt các ban trực thuộc làm thành viên. Ban hành mới quy chế làm việc của Hội Nông dân tỉnh, nội quy cơ quan gắn với quy định văn hóa nơi công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức đơn vị, thành lập mới tổ tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, quy chế phối hợp làm việc với các ban, bộ phận trực thuộc…

Năm 2010, 2011 Đảng Đoàn Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên bố trí lịch hoạt động cho cả năm; tổ chức họp Ban Chấp hành Công đoàn gắn với họp cơ quan định kỳ 02 lần/01 tháng (01 năm 24 kỳ), thông qua đó, cán bộ, công chức được tọa đàm, trao đổi ý kiến với nhau. Tổ chức cho cán bộ, công chức ý kiến đóng góp xây dựng cơ quan; thể hiện tinh thần lắng nghe nhằm cải tiến hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Duy trì cơ chế hoạt động về thực hiện nhiệm vụ chính trị, chế độ, chính sách, việc thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Có báo cáo trước cán bộ công chức hàng quý và năm.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục thông qua sự phối hợp đồng bộ của hệ thống chính trị cơ quan (Chi ủy Chi bộ lãnh đạo, chính quyền chỉ đạo, điều hành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động).

Triển khai Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 2310-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Ban hành quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị gắn với tuyên truyền đến cán bộ Hội và gia đình thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII  và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ trong nội bộ cơ quan bằng nhiều hình thức: Giới thiệu văn bản mới trong các kỳ họp lệ của chi bộ, họp cơ quan; họp công đoàn, Đoàn thanh niên ; Tuyên truyền tại bản tin nội bộ cơ quan… Tổ chức phổ biến văn bản mới 02 kỳ/tháng cho cán bộ, công chức, viên chức. Lồng ghép giáo dục công tác dân vận, dân vận khéo qua cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thông qua cuộc vận động xây dựng các mô hình "dân vận khéo" của Tỉnh Hội. Chú trọng công tác đưa thông tin của ngành đến người dân, nhất là lực lương hội viên, nông dân thông qua việc Thực hiện Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu về việc tổ chức “Ngày 14 hàng tháng là ngày sinh hoạt hội viên trên địa bàn toàn tỉnh và ngày đưa cán bộ Hội các cấp từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn cùng sinh hoạt tại Chi Hội nơi mình cư trú”. (Có hướng dẫn sinh hoạt Chi, Tổ Hội cụ thể), tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến Cơ sở, Chi, Tổ Hội để nắm và thực hiện tốt.

Song song với việc tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quyết định 290 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị, trong thời gian qua các cấp Hội tổ chức kiểm tra được 707 cuộc, gắn kết kiểm tra việc triển khai và tổ chức, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, việc thực hiện Điều lệ Hội; hoạt động tín dụng cho vay vốn, kiểm tra việc quản lý sử dụng các loại sổ ghi chép của Hội, tình hình tổ chức bộ máy và hoạt động của cơ sở, chi, tổ Hội,  việc cụ thể hóa các chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác của Hội các cấp, đặc biệt là việc bố trí, sắp xếp các chốt Chi Hội kiêm nhiệm…Qua công tác kiểm tra, giám sát, nhìn chung Hội Nông dân các cấp đều có triển khai quyết định, cán bộ, hội viên, nông dân cơ bản nắm khá đầy đủ nội dung của quyết định và Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị. Tuy nhiên, còn không ít đơn vị, nhất là cơ sở và Chi Hội chưa kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, còn chậm trong công tác triển khai, thực hiện; chưa thấy được tầm quan trọng trong công tác Dân vận của hệ thống chính trị. Từ đó, làm ảnh hướng đến các mặt công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian qua.

Nhằm phát huy vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; vai trò giám sát và phản biện xã hội và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Thời gian qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo sát với tình hình thực tế: Chương trình số 35 của Ban Thường vụ Tỉnh Hội về việc đưa cán bộ Ban Chấp hành các cấp về sinh hoạt nơi cư trú; chương trình nâng cao chất lượng hoạt động chi, tổ Hội và hội viên; kế hoạch phát triển hội viên và hướng dẫn quy trình  kết nạp hội viên, lập hồ sơ quản lý hội viên của từng Chi Hội; kế hoạch khảo sát hội viên và tình hình tổ chức bộ máy; kế hoạch phối hợp với các ngành, các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Gần đây nhất, ban hành Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc “Chọn ngày 14 hàng tháng là ngày sinh hoạt hội viên và ngày đưa cán bộ các cấp từ tỉnh đến cơ sở về sinh hoạt cùng hội viên nơi mình cư trú”, qua đó để tạo điều kiện cho cán bộ Hội các cấp kịp thời triển khai các nhiệm vụ của Hội cấp trên đến Chi, Tổ Hội và hội viên, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra biện pháp khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém, phát huy những mặt tích cực tiến bộ...

Nhìn chung, sau khi thực hiện các quyết định và các văn bản có liên quan đến công tác dân vận và các văn bản chỉ đạo thực hiện của Hội, chất lượng bộ máy tổ chức Hội từ năng lực hoạt động của Ban Chấp hành, của cán bộ Hội, cũng như ý thức trách nhiệm của hội viên được nâng lên; trách nhiệm trong việc tham gia thực hiện các phong trào hành động cách mạng nói chung, phong trào nông dân nói riêng do Hội phát động ngày được đông đảo hội viên, nông dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trong thời gian qua.

ĐP

 

Số lượt xem: 72

  • Đoàn tham quan vụ lúa Đông Xuân tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai
    Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai
  • Thư viện ảnh
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°
Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com