null Vai trò của hội viên nông dân trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Phong trào nông dân
Thứ ba, 15/01/2013, 10:17
Màu chữ Cỡ chữ
Vai trò của hội viên nông dân trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

 Đây là Chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng trên địa bàn nông thôn toàn quốc, gồm có 11 nội dung: Quy hoạch xây dựng nông thôn mới; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; giãm nghèo và an sinh xã hội; Đổi mới và phát triển các hình thức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn; phất triển giáo dục – đào tạo ở nông thôn; phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cư dân nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thông nông thôn; cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn; giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn.

Mục tiêu, phương hướng phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường sinh thái trong khoảng từ 5 – 10 năm tới theo định hướng của Chương trình này là nâng cao doanh số và thu nhập ròng trên mỗi Hecta đất sản xuất nông nghiệp, cũng như thu nhập bình quân nhân khẩu khu vực nông thôn từ nông nghiệp và các ngành phi nông nghiệp khu vực nông thôn  lên gấp nhiều lần hiện nay, thực hiện hội nhập kinh tế thế giới, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên và nhân văn để nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư. Phát triển nền nông nghiệp sinh thái, đa canh với chất lượng cao và an toàn, phát triển nền tiểu thủ công nghiệp, du kịch sinh thái và du lịch nhân văn , phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của sự phát triển nông thôn hiện đại. Phát triển các khu công nghiệp để giãi quyết vấn đề dư thừa sức lao động trong nông nghiệp và giãm mật độ dân cư tập trung quá cao ở các khu đô thị lớn. Trên cơ sở đó, các đô thị nhỏ được hình thành ngay tại các khu vực nông thôn.

Xu hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai xét trên phạm vi thị trường quốc tế và trong mối quan hệ cung – cầu giữa các mặt hàng nông sản là sẽ bảo hòa. Do vậy, nhìn chung giá nông sản có xu hướng rẽ đi, giá cả giữa nông sản và các sản phẩm phi nông nghiệp có tính cạnh tranh cao; nhất là các dịch vụ ngày càng mỡ rộng. Nhu cầu thị trường ngày càng đòi hỏi sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch và cân bằng sinh thái tự nhiên, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Vì vậy, nông sản phẩm của Việt Nam muốn xuất khẩu được thì giá thành phải thấp, chất lượng cao và yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Thực tế này đòi hỏi hướng phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam phải vừa chuyên môn hóa, vừa đa dạng hóa, áp dụng công nghệ cao, sạch và hệ thống quản lý hiệu quả, bảo đảm chất lượng và giá thành và chất lượng an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên và nhân văn.

Mục tiêu của chung của Chương trình là xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; đồng thời đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Theo đó, 20% số xã sẽ đạt tiêu chuẩn nông thôn mới ( theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới ) và vào năm 2015 và tỷ lệ này sẽ tăng lên 50% vào năm 2020.

Nguồn vốn thực hiện Chương trình từ vốn ngân sách Trung ương và địa phương; vốn tín dụng; vốn từ các doanh nghiệp; Hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác và huy động sức đóng góp từ cộng đồng dân cư. Cơ chế hỗ trợ theo nguyên tắc: Hỗ trợ 100% từ ngân sách Trung ương cho công tác quy hoạch; đường giao thông tới trung tâm xã, xây dựng trụ sở xã, trường học đạt chuẩn, trạm y tế, nhà văn hóa xã; kinh phí cho công tác đào tạo kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, ấp, cán bộ Hợp tác xã. Hỗ trợ một phần từ ngân sách Trung ương cho xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư; đường giao thôn nông thôn, xóm, ấp, kênh mương nội đồng…

Với mục tiêu quan trọng nhằm từng bước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nâng cao trình độ nhận thức và cải thiện mức sống của cán bộ, hội viên nông dân, nhanh chóng làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại nhưng không mất đi bản sắc văn hóa thuần túy của dân tộc Việt Nam. Vấn đề mới nghe thoáng qua chúng ta tưởng là khó có khả năng thực hiện, bởi mục tiêu là quá lớn. Nhưng với truyền thống cần cù lao động, ham học hỏi những kiến thức mới, với tinh thân đoàn kết, yêu nước và ý chí vượt khó của người nông dân, chúng ta có thế tham gia đóng góp vào việc thực hiện Chương trình bằng những hành động cụ thể như sau:

Một là: Tùy theo mọi lứa tuổi và giới tính, từng hội viên nông dân phải tích cực tham gia sinh hoạt với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương như: Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội người Cao tuổi… Qua đó, nắm bắt được những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những Chương trình, kế hoạch, Nghị quyết của Đảng bộ các cấp. Trên cơ sở đó, vận dụng thích hợp vào hoàn cảnh thực tế của từng địa bàn nông thôn và từng hội viên nông dân phải gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào hành động cách mạng, động viên các thành viên trong gia đình và mọi người trong cộng đồng xóm ấp cùng nhau thực hiện.

Hai là: Hội Nông dân các cấp thường xuyên quan tâm đến những quyền và lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân. Đặc biệt là cán bộ Hội phải đổi mới phong cách và lề lối làm việc theo hướng “Gần dân, sát dân, học hỏi ở dân và chăm lo lợi ích cho dân”. Phải mạnh dạn đấu tranh phản biện, bảo vệ những quyền lợi chính đáng của nông dân, không để những hành vi tiêu cực làm ảnh hưỡng đến cuộc sống và sản xuất của nông dân. Phải nắm chắt tình hình, diển biến tư tưởng, tâm lý của hội viên, nông dân; tình hình sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đời sống nông dân, giá cả hàng hóa thị trường tại địa phương… Qua đó, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng và các ngành chức năng kịp thời có sự chỉ đạo và hỗ trợ  một cách có hiệu quả.

Ba là: Từng hội viên nông dân phải nhanh chóng đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, tăng cường học tập tiếp thu và mạnh dạn ứng dụng những thành tựu khoa học kỷ thuật tiến bộ vào sản xuất và đời sống, biết tận dụng tối đa mọi lợi thế và tiềm năng vốn có của địa phương, khai thác tốt những ưu thế về sản xuất, nâng cao tính dự đoán, dự báo và thường xuyên theo dõi nắm bắt thông tin về thời tiết và thị trường tiêu thụ nông sản hàng hóa. Qua đó, quy hoạch lại sản xuất cho phù hợp với từng tiểu vùng phù hợp với quy hoạch tổng thể trên địa bàn, cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích hợp với nhu cầu tiêu thụ trong nước và quốc tế nhằm tránh cảnh bấy lâu nay nông dân chúng ta thường gặp là “Trúng mùa, rớt giá”.

Bốn là: Chính quyền cơ sở có trách nhiệm tổ chức đời sống cộng đồng dân cư nông thôn theo đơn vị ấp, xóm truyền thống; hiện đại hóa đời sống nông thôn đòi hỏi các thôn xóm phải giữ được nét truyền thống tốt đẹp nhưng bên cạnh phải được quy hoạch kiến trúc lại theo nhu cầu của cuộc sống văn minh với các tiện nghi hiện đại. Trước tiên, cộng đồng xóm ấp phải tổ chức lại chổ ăn, ở theo tiêu chuẩn vệ sinh và văn hóa hiện đại, tách nơi sản xuất tiểu thủ công nghiệp ra khỏi khu dân cư để tránh gây ô nhiễm môi trường, xây dựng khu xử lý rác thải, nước thải hợp vệ sinh; xây dựng những nơi sinh hoạt cộng đồng như: Công viên, Nhà Văn hóa xã, ấp và khuyến khích phát triển mạnh các dịch vụ công cộng như khu vực thành thị.

Những vấn đề nêu trên là những đặc điểm quan trọng của  nông nghiệp và nông thôn trong thời gian tới, mà giai cấp nông dân cần nắm được xu hướng phát triển đó để tổ chức lại sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Vì thế, với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ, hội viên nông dân trong thời đại đổi mới và hòa nhập của đất nước hôm nay, thiết nghĩ mổi cán bộ, hội viên nông dân chúng ta cần có những hành động, những đóng góp một cách cụ thể cho việc thực hiện Chương trình này đạt được thắng lợi tốt nhất. Bên cạnh, giai cấp nông dân chúng ta phải luôn khẳng định rằng: Hội Nông dân Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội gắn liền với các hoạt động sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn. Vì vậy, phải nhận thức đầy đủ xu hướng phát triển của xã hội nói trên. Mặt khác, Hội Nông dân các cấp cần có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động của mình, nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của nền nông nghiệp và xu hướng phát triển của nông thôn trên bước đường hội nhập với thế giới trong sự phát triển chung của nhân loại.

Ngô Minh

Số lượt xem: 77

  • Đoàn tham quan vụ lúa Đông Xuân tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai
    Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai
  • Thư viện ảnh
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°
Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com