null Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân theo tư tưởng Bác Hồ ở Việt Nam hiện nay

Thứ tư, 15/12/2021, 17:00
Màu chữ Cỡ chữ
Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân theo tư tưởng Bác Hồ ở Việt Nam hiện nay

Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (từ năm 1976 gọi là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) là một tất yếu lịch sử, sản phẩm của sự phát triển chín muồi của các điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan. Nhà nước gắn bó chặt chẽ với nhân dân, phục vụ lợi ích của nhân dân. Chính quyền từ trung ương đến cấp xã đều do nhân dân cử ra, thay mặt nhân dân chăm lo xây dựng cuộc sống ấm no, tư do, hanh phúc cho nhân dân. Vì lẽ đó, Nhà nước ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc”. Năm 1976, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được Quốc hội nhất trí đổi tên thành Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; được xây dựng và phát triển theo phương hướng và nội dung nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân. 
Đó là điểm khác biệt căn bản nhất giữa Nhà nước ta với các loại hình nhà nước khác có trong lịch sử. Trong đó, bản chất giai cấp công nhân giữ vị trí cốt lõi, là hạt nhân chính trị trong các nhân tố cấu thành bản chất của Nhà nước ta; cho nên trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào, giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là một trong những vấn đề có tính quy luật của quá trình xây dựng và bảo vệ Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.
Xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” là một trong những vấn đề mấu chốt, căn bản nhất của xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân theo tư tương Hồ Chí Minh. Vì vậy, Người luôn coi cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Người khẳng định: Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong hơn 80 năm qua đã khẳng định vị trí, vai trò vô cùng to lớn của cán bộ: nếu có cán bộ tốt, cán bộ ngang tầm, có tâm, có tuệ thì việc xây dựng đường lối, chính sách sẽ đúng đắn và là điều kiện tiên quyết để đưa sự nghiệp cách mạng đi đến thắng lợi. Không có đội ngũ cán bộ tốt thì dù có đường lối, chính sách đúng cũng khó có thể biến thành hiện thực được. Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với sinh mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng.
Hiện nay, trong đội ngũ cán bộ, xét cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu, bên cạnh những mặt tốt là cơ bản, vẫn còn một số mặt hạn chế, bất cập, chưa ngang tầm với những yêu cầu, đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Trung ương tư, khóa XI đã chỉ ra rằng, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; mơ hồ về nhận thức, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng cách mạng, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, nhất là trong các lĩnh vực tài chính, đất đai, đầu tư, xây dựng cơ bản; đặc biệt là tình trạng tham nhũng, lãng phí, tệ quan liêu..., chưa được khắc phục; trở thành căn bệnh “nan y” khó chữa, thậm chí là vấn đề “quốc nạn” không thể xem thường. Tình hình trên đã và đang gây tác hại rất lớn đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, gây bất bình trong các tầng lớp nhân dân, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước. Vì vậy, một trong những khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công hay thất bại của sự nghiệp cách mạng nước ta trong thời kỳ mới là quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu, sự ngưỡng mộ, tôn vinh của nhân dân; trong đó đặt trọng tâm vào công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Đây cũng là điểm mấu chốt, khâu quyết định để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thật sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ công chức nhà nước, đặc biệt là đối với những người có chức, có quyền, những người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị phải có tâm, có tầm, có tuệ. Nói cách khác, phải có đức, có tài, trong đó đạo đức luôn là gốc, là tiêu chuẩn số một, tài năng là rất quan trọng. Trong điều kiện hiện nay, tăng cường và đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng theo tinh thần Hội nghị Trung ương 7, khóa XI có ý nghĩa sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn. Bởi vì, sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, có nhân dân là có tất cả. Vì lẽ đó, Đảng ta luôn nhấn mạnh yêu cầu giữ vững và tăng cường mối quan hệ máu thị giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân; xây dựng cho được thế trận lòng dân. Đó là cơ sở vững chắc nhất để tạo ra sức mạnh tổng hợp từ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là “chìa khóa” để đi đến thành công, thực hiện tốt mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vì vậy, mỗi cán bộ công chức, đảng viên phải ra sức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu gương sáng về phẩm chất, năng lực, về lối sống trong sạch, lành mạnh; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; không lạm dụng chức quyền để mưu cầu lợi ích riêng cho cá nhân và gia đình, người thân. Đạo đức cách mạng của ngư¬ời cán bộ, đảng viên thể hiện đầy đủ và sâu sắc trong thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhắc nhở, căn dặn chúng ta.
“Tài” trong nhân cách ngư¬ời cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng là rất cần, bao hàm ý nghĩa sâu rộng, có thể đề cập dưới rất nhiều góc độ khác nhau. Song dù dưới hình thức nào thì “tài” phải gắn chặt với “đức”, được thể hiện rõ ở năng lực tổ chức thực tiễn, năng lực ra quyết định quản lý, điều hành kịp thời, chính xác và hiệu quả; là khả năng tư duy độc lập sáng tạo, tự chủ, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; có hàm lượng trí tuệ cao, có tính quyết đoán khi ra quyết định; dự báo, dự đoán chính xác các tình huống có thể xảy ra; khả năng khai thác, phân tích, xử lý thông tin tốt và sức cảm hóa, quy phục, đoàn kết nhân dân, tổ chức họ thành một khối đoàn kết, thống nhất, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 
Đổi mới, trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý, kết hợp các độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển; thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý theo quy hoạch ở các ngành và địa phương; cán bộ chủ chốt từ cấp phường, xã trở lên giữ một chức vụ lãnh đạo ở đơn vị không quá hai nhiệm kỳ liên tục; khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín trong đơn vị, ngành và địa phương. Cho nên, đổi mới và làm lại công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bố trí, sử dụng, đãi ngộ, luân chuyển, v.v..., có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong điều kiện hiện nay, việc tìm kiếm nhân tài cho đất nước nên làm theo tư tưởng của Bác Hồ là “hỏi nhân dân”, “tìm trong nhân dân”, nhất định nhân dân sẽ chỉ cho. Một trong những vấn đề có tính nguyên tắc là không đề cử những cán bộ, đảng viên có biểu hiện tham nhũng, quan liêu, lãng phí, làm sai nguyên tắc đảng mà trái lại, phải tìm, phát hiện được người tiêu biểu về sự trong sáng, tuyệt đối trung thành lới sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của nhân dân ta, có phẩm chất, năng lực tốt; có đức, có tài. Phải coi đây là một trong những biện pháp quan trọng nhất hiện nay để góp phần xây dựng Nhà nước ta thật sự là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân đúng như điều Bác Hồ mong muốn./.

Tin Sưu tầm
An Nguyễn

 

Số lượt xem: 296

  • Đại hội Hội Nông dân huyện Đông hải nhiệm kỳ 2023 - 2028
  • Phối hợp trao cầu giao thông nông thôn Phước Long
Bạc Liêu
Thứ 5   30-7-2020 14:11
31.4°
moderate rain

Feels like: 32.86°
Temp range: 31.4° - 31.4°

 

Thống kê truy cập
HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3823.880   -   Fax: 0291.3823.880   -   Email: hndtbl@gmail.com
ipv6 ready